ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

น.อ.ชาญชัย  ชาญชิดชิงชัย

​ตั้งแต่ ​22 ​เมษายน ​พ.ศ.2526 
​ถึง ​30 ​กันยายน ​พ.ศ.2529 

น.อ.รังสรรค์  ฑีขะระ

​​ตั้งแต่ ​1 ​ตุลาคม ​พ.ศ.2529 
​​​ถึง ​30 ​กันยายน ​พ.ศ.2530

น.อ.ทนง  โสมะนันทน์

​ตั้งแต่ ​1 ​ตุลาคม ​พ.ศ.2530 
​ถึง ​30 ​กันยายน ​พ.ศ.2532

น.อ.สงคราม  ฐานะวร

​ตั้งแต่ ​11 ​ตุลาคม ​พ.ศ.2532
​ถึง ​30 ​กันยายน ​พ.ศ.2534

น.อ.สุพล  วิทยาเวช

​ตั้งแต่ ​1 ​ตุลาคม ​พ.ศ.2534
​ถึง ​30 ​กันยายน ​พ.ศ.2536 

น.อ.ปัญญา  ศรีสุวรรณ

​ตั้งแต่ ​1 ​ตุลาคม ​พ.ศ.2536
​ถึง ​30 ​กันยายน ​พ.ศ.2538

น.อ.สันทัสก์  ฉิมพาลี

​ตั้งแต่ ​​1 ​ตุลาคม ​พ.ศ.2538
​ถึง​​ ​30 ​กันยายน ​พ.ศ.2540

น.อ.อิทธิศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์

​ตั้งแต่ ​​ ​1 ​ตุลาคม ​พ.ศ.2540
​ถึง​​ ​30 ​กันยายน ​พ.ศ.2543

น.อ.วีรนันท์  หาญสวธา

​ตั้งแต่​​ ​1 ​ ​ตุลาคม ​ ​พ.ศ.2543
​ถึง​​​​ ​30 ​​กันยายน ​ ​พ.ศ.2545

น.อ.สุพิชัย  สุนทรบุระ

​ตั้งแต่ ​​​1 ​ ​ตุลาคม ​ ​พ.ศ.2545
​ถึง​​​​ ​15 ​ ​กุมภาพันธ์ ​ ​พ.ศ.2548

น.อ.มานะ  ประสพศรี

​ตั้งแต่​​ ​15 ​​กุมภาพันธ์ ​พ.ศ.2548
​ถึง​​​​ ​30 ​​กันยายน ​ ​พ.ศ.2550

น.อ.สรกฤต  มังสิงห์

​ตั้งแต่​​ ​1 ​ ​ตุลาคม ​​​พ.ศ.2550
​ถึง​​​​ ​30 ​ ​กันยายน ​​พ.ศ.2552

น.อ.ทศวรรณ  รัตนแก้วกาญจน์

​ตั้งแต่​​ ​​1 ​​ ​ตุลาคม ​​​ ​พ.ศ.2552
​ถึง​​​​​​ ​30 ​​ ​กันยายน ​​ ​พ.ศ.2555 

น.อ.ภูวเดช  สว่างแสง

​ตั้งแต่​​ ​​ ​1 ​​ ​ตุลาคม ​​​ ​พ.ศ.2555
​ถึง​​​​​​ ​30 ​​ ​กันยายน ​​​พ.ศ.2556

น.อ.ฐากูร  นาครทรรพ

​ตั้งแต่​​​ ​1 ​​ ​ตุลาคม ​​​ ​พ.ศ.2556
​ถึง​​​​​​ ​30 ​​ ​กันยายน ​​ ​พ.ศ.2558

น.อ.ขจรฤทธิ์  แก้วอำไพ

​ตั้งแต่​​​ ​1 ​​ ​ตุลาคม ​​​ ​พ.ศ.2558
​ถึง​​​​​​ ​30 ​​ ​กันยายน ​​ ​พ.ศ.2560

น.อ.กฤษณ์  เกตุรักษ์

​ตั้งแต่​​​ ​​ ​1 ​​​ ​ตุลาคม ​​​​ ​พ.ศ.2560
​ถึง​​​​​​​​ ​30 ​​​ ​กันยายน ​​​ ​พ.ศ.2562

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร

​ตั้งแต่ ​​​​​ ​1 ​​​ ​ตุลาคม ​​​​ ​พ.ศ.2562
​ถึง​​​​​​​​ ​30 ​​​ ​กันยายน ​​​ ​พ.ศ.2564

น.อ.สิระ  บุญญะพาศ

​ตั้งแต่​​​​ ​1 ​​​ ​ตุลาคม ​​​​ ​พ.ศ.2564
​ถึง​​​​​​​​ ​30 ​​ ​​กันยายน ​​​ ​พ.ศ.2566

น.อ.เสรวรรถ  คล้ายพุฒ

​ตั้งแต่ ​​​​​1 ​​​ ​ตุลาคม ​​​​ ​พ.ศ.2566
​ถึง​​​​​​​​ ​ปัจจุบัน