ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ตำแหน่ง  ลูกมือช่าง แผนกช่างโยธา กองบิน ๔๖

 

 
    Wing 46

น.อ.ฐากูร นาครทรรพน.อ.ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพน.อ.อนันต์ รัตนสำเนียงน.อ.อลงกต แต้มประเสริฐ

eDLTV โครงการในพระราชดำริ
ศูนย์การเรียนรู้
ค่ายลูกเสือ
ร้านค้าสวัสดิการ แหล่งท่องเที่ยว