ผู้บังคับบัญชา กองบิน 46

น.อ.เสรวรรถ  คล้ายพุฒ

ผู้บังคับการ 
กองบิน 46

น.อ.ณวรุณ  ดีมา

รองผู้บังคับการ 
กองบิน 46

น.อ.ณัฐพงษ์  กันทนงค์ 

รองผู้บังคับการ 
กองบิน 46

น.อ.นรกิตติ์  ผลพิบูลย์ 

เสนาธิการ 
กองบิน 46