พุทธสถาน กองบิน 46

พระพุทธธูปเตมีย์มงคล

พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ปางสมาธิ องค์พระหล่อด้วยโลหะผสมทองเหลือง ส่วนสูงจากฐานถึงยอดเปลวเพลิง สูง 69 นิ้ว หน้าตักกว้าง 52 นิ้ว โดยพลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในขณะนั้น มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 เพื่อมอบให้แก่กองบิน และฝูงบินสนาม พร้อมทั้งได้ตั้งชื่อพระพุทธรูปนี้ว่า "พระพุทธธูปะเตมีย์มงคล"

อ่านต่อ 

หลวงพ่อโชคดี

หลวงพ่อโชคดี เป็นพระหล่อ ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 16 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงพ่อโชคดี(ศาลาทรงไทย) ได้ทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2535 สมัย น.อ.สุพล วิทยาเวช (ยศขณะนั้น) ผบ.บน.46 โดยได้รับเงินบริจาคจากข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และครอบครัว บน.46 ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ข้าราชการ สร.พล.ได้อัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ.2508

อ่านต่อ 

สมเด็จพระพุทธสิทธิเทพมุนีศรีบรมไตรโลกนาถ (หลวงพ่อตะเคียนทอง)

เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากแก่นไม้ตะเคียนทอง ที่มีอายุประมาณ 1000 ปี พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมานวิชัย หน้ตักกว้าง 39 นิ้ว สูงจากฐานถึงยอดเกศ 66 นิ้ว คุณสิทธิ ศิลปะวานิช เป็นเจ้าภาพจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระพุทธบูชา โดยว่าจ้างให้ ช่างสมพล หลัาสกุล ครูภูมิปัญญาไทยแห่งชาติ ด้านศิลปกรรม ของจังหวัดลำพูน เป็นผู้แกะสลัก และได้ถวายไว้ที่ วัดสิริเขตคีรี ม.๓ ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เมื่อ 18 ตุลาคม พ.ศ.2547 โดยมีพระธรรมธรวันชัย ฐานวโร เจ้าอาวาทเป็นผู้รับมอบ ทางเจ้าภาพได้มีฉันทานุมัติให้พระธรรมธรวันชัย ใช้ดุลยพินิจที่จะมอบให้ไปประดิษฐาน ณ ที่ใดตามแต่จะเห็นสมควร

อ่านต่อ 

ศาลพ่อปู่เจ้าพระยาวิชาฤาไชย

พ่อปู่เจ้าพระยาวิชาตไชย เป็นรูปปั้นหล่อด้วยปูนทาสีดำ ลักษณะยืนถือตาบคู่ ขนาดเท่าคนจริง ประดิษฐานที่ศาลาจัตุรมุขสร้างด้วยไม้สัก บริเวณพื้นที่แผนกช่างโยธา กองบิน 46 พ่อปู่เจ้าพระยาวิชาฤาไชย เดิมเป็นรูปปั้นจำลองขนาดเล็ก ลักษณะยืนถือดาบคู่ สูงประมาณ 9 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ในศาลเล็ก ๆ (ไม่ทราบประวัติแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างและสร้างสมัยใด)

อ่านต่อ 

พระพุทธบุญญะพาศอากาศมงคล

พระพุทธบุญญะพาศอากาศมงคลเป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะสัมฤทธิ์ปิดทองคำ สร้างโดยครอบครัวบุญญะพาศโดยมีท่านนาวาอากาศโท สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับฝูง 461 ในขณะนั้น เป็นประธานและมีข้าราชการฝูงบิน 461 พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน 46 ร่วมอนุโมทนาสร้างอาคารวิหารหลวงพ่อพระพุทธบุญญะพาศอากาศมงคลเป็นที่สักการะบูชา เป็นที่ยืดเหนี่ยวจิตใจและเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้ราชการฝูงบิน 461 และข้าราชการกองบิน 46 พร้อมด้วยสาธุชนทั่วไปตราบจนปัจจุบัน

อ่านต่อ 

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชบูรพกษัตริย์ธิราชเจ้า เป็นที่ยืดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กองบิน 46 ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวชมและออกกำลังกายบริเวณศูนย์กิจกรรมกองบิน 46 สร้างโดยคณะศรัทธา โดยมีท่านนาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 46 ในขณะนั้น พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปร่วมสร้างในปี พ.ศ.2559

อ่านต่อ