แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร

ศูนย์กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 46

กองบิน 46 ได้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาหน่วยงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เพื่อรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างอาชีพที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน

ดูเพิ่มเติม

อากาศยานานุสรณ์ กองบิน 46


ดุเพิ่มเติม

ค่ายลูกเสืออากาศ กองบิน 46


ดูเพิ่มเติม