ติดต่อเรา

กองบิน 46 

เลขที่ 406 หมู่ 7  ถนนสนามบิน  ตำบลอรัญญิก 

อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร. 055-301200


An address must be specified for a map to be embedded