ขออนุญาตก่อสร้าง


หนังสือขออนุญาตปลูกสร้าง

  • แบบฟอร์มขออนุญาต
  • ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุญาต   

 พรบ.เขตปลอดภัยในราชการทหาร พ.ศ.2478 

 พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกองทัพอากาศ ในท้องที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ.2522

 พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกองทัพอากาศ ในท้องที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2522

 มาตรฐานของ ICAO ในการกำหนดความสูงของสิ่งปลูกสร้าง