กองทัพอากาศ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มนภาภิวุฒิ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 81